خب بچه ببینین

اینجا خبر گزاری بیان هستش 

که اگه خدایی نکرده بیان نابود بشه همه اینجا جم بشیم 

که یه گلی به سرمون بریزیم🙄